Fightplaza.nl probeert de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties m.b.t. de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn puur ter illustratie.

De eigensdomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan fightplaza.nl. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van fightplaza.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te verspreiden en/of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom en/of in het beheer zijn van fightplaza.nl. Fightplaza.nl is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze website verbonden internetsites.

De door fightplaza.nl per email verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Fightplaza.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden emails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de naar u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Fightplaza.nl heeft het recht deze website en disclaimer regelmatig en zonder kennisgeving aan te passen.